מרכז המוזיקה שלב א' באילת:

עבודות בנייה, מפתח – קבלת טופס 4.